LagoDelMonte-LaColma-LaTridentina-2013.08.12
LagoDelMonte-00
GPS mappa
LagoDelMonte-01
LagoDelMonte-02
LagoDelMonte-03
LagoDelMonte-04
LagoDelMonte-05
LagoDelMonte-06
LagoDelMonte-07
LagoDelMonte-08
LagoDelMonte-09
LagoDelMonte-10
LagoDelMonte-12
LagoDelMonte-15-Marmotta
LagoDelMonte-17-Marmotta
LagoDelMonte-18
LagoDelMonte-19
LagoDelMonte-20
LagoDelMonte-21
LagoDelMonte-22
LagoDelMonte-23
LagoDelMonte-24
LagoDelMonte-26
LagoDelMonte-27
LagoDelMonte-29
LagoDelMonte-30
LagoDelMonte-32
LagoDelMonte-36
LagoDelMonte-39
LagoDelMonte-40-Panorama
LagoDelMonte-40
LagoDelMonte-41-Stambecco
LagoDelMonte-43
LagoDelMonte-44
LagoDelMonte-45
LagoDelMonte-46-Stambecco
LagoDelMonte-47
LagoDelMonte-48-Stambecco
LagoDelMonte-49-Stambecco
LagoDelMonte-50-Stambecco
LagoDelMonte-51
LagoDelMonte-53
LagoDelMonte-54
LagoDelMonte-55
LagoDelMonte-56
LagoDelMonte-57
LagoDelMonte-58
LagoDelMonte-59
LagoDelMonte-60
LagoDelMonte-61
LagoDelMonte-62
LagoDelMonte-63
LagoDelMonte-64
LagoDelMonte-65
LagoDelMonte-66
LagoDelMonte-68
LagoDelMonte-69
LagoDelMonte-70
LagoDelMonte-71
LagoDelMonte-72-Stambecco
LagoDelMonte-73-Stambecco
LagoDelMonte-75-Stambecco
LagoDelMonte-76
LagoDelMonte-80
LagoDelMonte-82
LagoDelMonte-86
LagoDelMonte-87
LagoDelMonte-89